[1]
L. P. O. A. Campos, F. O. de Araujo, R. S. de Freitas, and C. G. S. Abreu, “Perceptual analysis of heterogeneous stakeholders on the impact of the Rio 2016 games in the territory of Lagoa Rodrigo de Freitas”, BJO&PM, vol. 15, no. 4, pp. 576–587, Nov. 2018.