(1)
Campos, L. P. O. A.; Araujo, F. O. de; Freitas, R. S. de; Abreu, C. G. S. Perceptual Analysis of Heterogeneous Stakeholders on the Impact of the Rio 2016 Games in the Territory of Lagoa Rodrigo De Freitas. BJO&PM 2018, 15, 576-587.